Page 7 - hashaon
P. 7

הרישה לש יומסה לוקה ל ע םירוהרה  52

         א ה ו ב ת י   ,תרפאל

                               ןכותה

                  7     הליחתמ  הגות  לש  הנוע : יבוט  דוד
                      11   קבקוט : תבתוכ  תארוק
                      17   לגה  ומכ : שארה  ןב ־ השמ
                     21   קוביח , רפיהב : לועשמ  יגא
                        25   הלטלט : יפּליק  הוא
                    31   הקיסומה : עשילא  הלאירבג
                    37   הטושפ  הריש :  יליב  ש ןימינב
                    43   התיבה  ךרדה : הקרוט  הקריס
                    49   הקיסומ  ומכ : זרילא  לארשי
                     53   תוישיא  תופיאש :  הצ - ואל
                  57   טלסל  הנשה  םוי :  הראוואט ' י  צאמ
                        61   םירפרפ : וסט ־ הנ ־ ימ
                   67   עדוי  חריה  םאה : הקרוט  הקריס
                     71   םירבדה  עבט : יפּליק  הוא
                      75   הוושה  קמע : יפלח  לחר
                       81   םישמ ־ ילב : הדש  סחנפ
                   85   םלועב  הפיה  רבדה : ןמפוה  לאוי
                    91   תויפיצ  אלל : קחצי   ןב הרואיל
                   95   איה  הרישה : ילאכימ  יפיצ  ילל
                         101   לוכה : רצנ  תור
                     107   דעמאשכ : ץומא ןב ־  ימענ
                   111   לק  דגבב  יתבוהא : סיו  ג ' סמיי ג '
                        115   הנינפ : רשיפ  ארויג
                    119   הרפל  היגלא : רוסנמ  הריאמ
                        125   ימצעל : ךלוו  הנוי
                        131   יופ  ךלמ : ךלוו  הנוי
                       137   רחא  ךלמ : ךלוו  הנוי
                        143   םיתות : ךלוו  הנוי


                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12