Page 10 - hashaon
P. 10

ַ  ז ה
                   ֹ
                 ה טוּע ָּׁפ ַה ןוא ָּׁש ַה / ןירג רורד
       ייונמל יבוט דוד לש ספדומה וריש תא יתחלששכ , 1987  תנשב
       יתרכה עבטה םלוע תאו ,םילשוריב היבחר תנוכשב יתרג ,'טויפ'
       1936 תנשב דלונש ,יבוט דוד לש ויריש תא .םי רפסו םירישמ קר
       הפטעמב ןייטשנירג רפועמ יתלביק ,תודחא םינש ינפל תמו ריהקב

       םיריש ויה ולא .דואמ יתעתפוהו ,תילגנא םיספדומ םיפד הסומע
       ,הסומעו הרישע תיזואוטריו הפשב ,תיאכרא תילגנאב ובתכנש
       ןועמשל  םירישה תא יתיארה .וננמז ־ תב הרישה תפשמ דואמ הקוחר
       לש םתוכיאמ ומשרתה םה םגש תורמל ךא ,סקז היראלו קנבדנז
             .םתוא םסרפל הצריש ימ היהיש ובשח אל םה םירישה
       םינש רשעכו ,דחוימב יב עגנש ,הזה רישה תא םגרתל יתטלחה
       הפיח לש הפקה יתבב יבוט שגפ ותוא ,ךז ןתנ םגרת רתוי רחואמ
         .'הנה' תרבוחב  םתוא םסרפו םיפסונ םיריש רשע ־ השולש ,תיתחת
       התיה לדג ובש בוחרה תפש ,ונידאל התיה יבוט לש ומא תפש

       ודבל עיגה הרשע ־ שמח ליגב .תיתפרצ רביד רפסה ־ תיבבו תיברע
       םג .תירבעב םירפס ארק אל םגו תירבע דמל אל םלועמו ,לארשיל
       חלמכ דבעש םינשב רקיעב ,ומצע תוחוכב דמל תילגנא
       ,תיסאלקה הרישהו תורפ סה תא ארק הב הפשה וזו ,רחוסה ־ יצב
                            .וביל תא ובשש
       אוה .תיברעמה םייח ־ תירקב הנטק ןוכיש תרידב ותוא יתשגפ
       קובקב יצח תותשל היה לוכיו ,הפיח למנב דבעש לודג שיא היה

       ,הרישו היפוסוליפ לע טהלב יתיא רביד אוה .תחא המיגלב הקדוו
       עדיה .הלודג תובהלתהב ארקש םילודג םיררושמ לע רקיעבו
       םע ול ןיאש שחנל יל היה השק אל ך  א ,םימוצע ויה ולש תוא יקבהו
       וליאכש ,ותרישש תולגל היה בוצע תוחפ אל .םהילע חחושל ימ
       הבתכנש םושמ םג םיארוק הל אצמת אל ,רחא ןדיעב הבתכנ
       בורל השק ולש תילגנאהש םושמ םגו ,תירבע תרבוד ץראב תילגנא
       ,תודחא םינש  רחאל בוש ותוא יתשגפ .ונימי לש תילגנאה ירבוד

                    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15