Page 7 - badimaa
P. 7

חותפ ןולחכ הרישה לע םי רוהרה  52

       הבהאב ,תרפאל

                               ןכותה

                7     ךיניע  לא  בושל  יל  חנה : דואד  םאהיס
                  11   רופיצה : בקעי  הטקו  גרבדלוג  האל
                17   ? שיגרמ  הז  ךיא : חילמלא  ןרו  ןזח  םרוי
                       21   ןוזליחה : גרבדלוג  האל
                        25   רמז : שיוורד  דומחמ
                        29   ידבל :  ופ ןלא  רגדא
                  35   םדא ןב ־  םא  המ  זא : יפלח  םהרבא
                   39   תנכוממ  הבוב : ץיבוקיבר  הילד
                       43   ףרוח  ליל : הדש  סחנפ
                        47   עגר  שי : יקסבופלוו
                   51     יל יכח  תא : בונומיס  ןיטנטסנוק
                  55   הבתכ  יל  ןטק  בתכמ :  קילאיב ח . נ .
                  61   ' םימה  דיל  ' ךותמ : זרילא  לארשי
                          65   ריש : ךלוו  הנוי
                       71   הבהאה  לדוג : ןורבע ל י
                      75   ידוד  הכל : םירישה  ריש
                  79   אצמית  ןיאמ  הרישה : ןודרוג י . ל .
                      85   הדלפרמצ :  סאמש  ןוטנא
                       89   םילפונ : ילילג  יכדרמ
                      95   הקיסומ : רגניטא  רתסא
                    99   תינימש  תוחפל : גרבדלוג  האל
                         105   ריש : םשוב  ןליא
                 109   המחלמו  הבהא  לע : יפיטפ  רודנאש
                       115   הטנוס : גרבדלוג  האל
                    121   םיזעהו  וחאה : דוד ןב ־  הרעי
             125   יתחפשמ  גולאיד : ןמרתלא  ןתנו  רתא  הצרת
                       133   תיב ־ ףלא  :  רגניז  השמ
                   139   ןורכיזה  םינפ :   זרילא  לארשי

                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12