Page 10 - badimaa
P. 10

ת ַח ַתֹור ָה אי ִּה ַה הָע ְמ ִּדַבוּ / ןירג רורד


       ,הפיו הטושפ הרופטמב ,תראתמ דואד םאהיס תיאפיחה תררושמה
       "?הבהא תאז המ" ,קילאיב ומכ ,תלאוש הניא איה .הבהאה תא
       ןיבל תובהאתה לש םיילאנבה םייומידה ןיב תלבלבתמ הניאו
       ,עובק ךילהתכ הבהאה תא תראתמ איה .הבהאה לש עובקה רשקה

       ידכ ,עגרל וליפא לודחל ול חינהל רוסאש  ,"ךָיֶתָפ ְׂש לַע רֶמֶז"
                           .םייקתהל ךישמיש
       לשו הבוהאה לש ינכפהמ יומיד אוה "ךָיֶתָפ ְׂש לע  ַ ר ֶמֶז יִנְׂנ ִה יִנֲא"
       עובק והשמכ הבהאה לש תלבוקמה הסיפתה תא רערעמה ,הבהאה
       ," הָמַחַכ ה ָרָב ,הָנָבְׂלַכ הָפָי " וא " לוּעָנ ןַג "כ ,גישהלו שוכרל ןתינש
       קפס ליטמ אוהש םושמ ,ינכפהמ יומיד והז .םירישה ־ ריש ירבדכ
       גישהל ךירצש רצומכ תובהאתהה ו הבהאה לש תינכרצה הסיפתב
        .וב דימתהל שיש השעמכ ,ףלוח עגרכ הבהאה תא ראתמו ,רומשלו
       רויצה ומכ ,הרומג תונמא תריציכ אל הבהאה תא תראתמ דואד

       המויקש הריציכ אלא ,הרישהו תורפסה וליפא וא לוסיפה וא
       קר תמייק ,הקיסומה ומכ ,הרמזה ירהש ,רמזה ומכ ,ןמזב הנתומ
                         .התוא  םיעצבמש העשב
       רמולכ ,"ד ֵקֹור ְׂו ל ֵדָג" אוהו ,עובק םויק ןיא ,דואד יפ לע ,רמזל
       רואש םשכ וא ,הנתשמ וביבס םלועהש םשכ ,ןמזה לכ הנתשמ
       םע "הָפֵיֲע שֶמֶש לֶש הּ ָרֹואְׂל" ךפוה אוהש דע תחופו ףיסומ שמשה
       ידכו ,תררושמה תרמוא ,ביציו עובק וניא רבד םוש .םויה תולכ
           .רישל קיספהל רוסא ,הבהאה לע רמולכ ,ר מזה לע רומשל

       ינש ןיב שחרתמש המ לכ איה ,דואד םאיס  ־ יפ לע ,הבהאה
       קוביחה עגמ , "ר ֶמֶז"ה  לוק :םישוחה תשמח תועצמאב םישנא
       "ךָיֶניֵע"ל ףקשנה  הארמ  , ה "ךָיֶתָפ ְׂש"  םעט , )"ךָ ְׂקיֵח"ב ,"ךָי ֶדָי ִמ"(
       תא רצוי וניא ן יידע םישוחה תשמח לש ףוריצה לבא . "תִיַז"ה חירו
       קוביחב ,האולמב תשממתמ איהש ונל המדנשכ םגו ,הבהאה
       התוא לבקל ונל רוסא ,םייתפשה לע רישבו הקישנב ,ימיטניא

                    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15